มาตรา ๑๐๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระมหากษัตริย์ ทรงไว้ ซึ่ง พระราชอำนาจ ที่จะ ยุบ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อ ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใหม่
            การยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ กระทำโดย พระราชกฤษฎีกา ซึ่ง ต้องกำหนด วันเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใหม่ เป็น การเลือกตั้งทั่วไป ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า สี่สิบห้าวัน แต่ไม่เกิน หกสิบวัน นับแต่ วันยุบ สภาผู้แทนราษฎร และ วันเลือกตั้ง นั้น ต้อง กำหนดเป็น วันเดียวกัน ทั่ว ราชอาณาจักร
            การยุบ สภาผู้แทนราษฎร จะกระทำได้ เพียงครั้งเดียว ในเหตุการณ์เดียวกัน


ตัวอย่าง พระราชกฤษฎีกา ยุบสภา ๒๕๕๔