มาตรา ๑๐๙ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            เมื่อ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่างลง เพราะเหตุอื่นใด นอกจาก ถึงคราวออก ตาม อายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือ เมื่อมี การยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
                        (๑) ในกรณีที่ เป็น ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจาก การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นแทน ตำแหน่งที่ว่าง ภายใน สี่สิบห้าวัน นับแต่ วันที่ ตำแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่ อายุ ของ สภาผู้แทนราษฎร จะเหลือ ไม่ถึง หนึ่งร้อยแปดสิบวัน
                       *(๒) ในกรณีที่ เป็น ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจาก การเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ ให้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ ผู้มีชื่อ อยู่ในลำดับถัดไป ในบัญชีรายชื่อ ของ พรรคการเมืองนั้น เลื่อนขึ้นมา เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน ตำแหน่งที่ว่าง โดย ต้อง ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ภายใน เจ็ดวัน นับแต่ วันที่ตำแหน่งนั้น ว่างลง เว้นแต่ ไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชี ที่จะเลื่อนขึ้นมา แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย สมาชิก เท่าที่มีอยู่
            สมาชิกภาพ ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้เข้ามาแทน ตาม (๑) ให้เริ่มนับแต่ วันเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิกภาพ ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้เข้ามาแทน ตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่ วันถัดจาก วันประกาศชื่อใน ราชกิจจานุเบกษา และ ให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้เข้ามาแทน ตำแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในตำแหน่ง ได้เพียงเท่า อายุของสภาผู้แทนราษฎร ที่เหลืออยู่


*แก้ไขเพิ่มเติม โดย มาตรา ๕ แห่ง รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

(๒) เดิม คือ

                       (๒) ในกรณีที่ เป็น ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจาก การเลือกตั้งแบบสัดส่วน ให้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ ผู้มีชื่อ อยู่ในลำดับถัดไป ในบัญชีรายชื่อ ของ พรรคการเมือง นั้น ในเขตเลือกตั้ง นั้น เลื่อนขึ้นมา เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย ต้องประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ภายในเจ็ดวัน นับแต่ วันที่ตำแหน่ง นั้น ว่างลง เว้นแต่ ไม่มี รายชื่อเหลืออยู่ ในบัญชี ที่จะเลื่อนขึ้นมา แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน ประกอบด้วย สมาชิก เท่าที่มีอยู่