มาตรา ๑๑ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระมหากษัตริย์ ทรงไว้ ซึ่ง พระราชอำนาจ ที่จะ สถาปนา ฐานันดรศักดิ์ และ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ดู มาตรา ๑๙๒ การถอดถอน