มาตรา ๑๑๑ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิก จำนวนรวม หนึ่งร้อยห้าสิบคน ซึ่ง มาจาก การเลือกตั้ง ในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และ มาจาก การสรรหา เท่ากับ จำนวนรวม ข้างต้น หักด้วย จำนวน สมาชิกวุฒิสภา ที่มาจาก การเลือกตั้ง
            ในกรณีที่ มีการเพิ่ม หรือ ลด จังหวัด ในระหว่าง วาระ ของ สมาชิกวุฒิสภา ที่มาจาก การเลือกตั้ง ให้ วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิก เท่าที่มีอยู่
            ในกรณีที่ ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา ว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และ ยังมิได้มี การเลือกตั้ง หรือ สรรหา ขึ้นแทนตำแหน่ง ที่ว่าง แล้วแต่กรณี ให้ วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา เท่าที่มีอยู่
            ในกรณีที่ มีเหตุการณ์ใดๆ ทำให้ สมาชิกวุฒิสภา ไม่ครบจำนวน ตาม วรรคหนึ่ง แต่มีจำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละเก้าสิบห้า ของ จำนวน สมาชิกวุฒิสภา ทั้งหมด ให้ถือว่า วุฒิสภา ประกอบด้วย สมาชิก จำนวน ดังกล่าว แต่ ต้องมี การเลือกตั้ง หรือ การสรรหา ให้ได้ สมาชิกวุฒิสภา ครบจำนวน ตาม วรรคหนึ่ง ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ วันที่มีเหตุการณ์ ดังกล่าว และให้ สมาชิกวุฒิสภา ที่เข้ามา นั้น อยู่ในตำแหน่ง เพียงเท่า อายุของวุฒิสภา ที่เหลืออยู่


ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหา สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา (จำนวน ๗๐ ราย)