มาตรา ๑๑๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ให้มี คณะกรรมการสรรหา สมาชิกวุฒิสภา คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษา ในศาลฎีกา ซึ่ง ดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ผู้พิพากษาศาลฎีกา ที่ ที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกา มอบหมาย จำนวน หนึ่งคน และ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ที่ ที่ประชุมใหญ่ ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด มอบหมาย จำนวน หนึ่งคน เป็น กรรมการ ทำหน้าที่ สรรหาบุคคล ตาม มาตรา ๑๑๔ ให้แล้วเสร็จ ภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันที่ได้รับ บัญชีรายชื่อ จาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแจ้ง ผลการสรรหา ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผล ผู้ได้รับการสรรหา เป็น สมาชิกวุฒิสภา
            ให้ กรรมการ ตาม วรรคหนึ่ง เลือกกันเอง ให้ กรรมการ ผู้หนึ่ง เป็น ประธานกรรมการ
            ในกรณีที่ ไม่มี กรรมการ ในตำแหน่งใด หรือ มี แต่ ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ ได้ ถ้า กรรมการ ที่เหลืออยู่ นั้น มีจำนวน ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ให้ คณะกรรมการสรรหา สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย กรรมการ ที่เหลืออยู่