มาตรา ๑๒๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา ย่อมเป็น ผู้แทนปวงชนชาวไทย โดย ไม่อยู่ใน ความผูกมัด แห่ง อาณัติมอบหมาย หรือ ความครอบงำ ใดๆ และ ต้อง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม ของ ปวงชนชาวไทย โดย ปราศจาก การขัดกัน แห่ง ผลประโยชน์