มาตรา ๑๒๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ก่อน เข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา ต้อง ปฏิญาณตน ใน ที่ประชุม แห่งสภา ที่ตนเป็นสมาชิก ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
            “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อ ประโยชน์ ของ ประเทศ และ ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้ และ ปฏิบัติตาม ซึ่ง รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย ทุกประการ”


มาตรา คล้ายๆ กัน
มาตรา ๑๕ องคมนตรี
มาตรา ๒๑ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
มาตรา ๑๒๓ สส. สว.
มาตรา ๑๗๕ รัฐมนตรี
มาตรา ๒๐๑ ผู้พิพากษาและตุลาการ