มาตรา ๑๒๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา แต่ละสภา มี ประธานสภา คนหนึ่ง และ รองประธาน คนหนึ่ง หรือ สองคน ซึ่ง พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งจาก สมาชิกแห่งสภานั้นๆ ตาม มติของสภา
            ประธาน และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดำรงตำแหน่ง จนสิ้น อายุของสภา หรือ มีการ ยุบสภา
            ประธาน และ รองประธานวุฒิสภา ดำรงตำแหน่งจนถึง วันก่อนวันเลือก ประธาน และ รองประธานวุฒิสภา ใหม่
            ประธาน และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ประธาน และ รองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากตำแหน่ง ก่อนวาระ ตาม วรรคสอง หรือ วรรคสาม แล้วแต่กรณี เมื่อ
                        (๑) ขาดจาก สมาชิกภาพ แห่งสภา ที่ตนเป็นสมาชิก
                        (๒) ลาออก จากตำแหน่ง
                        (๓) ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ ข้าราชการการเมืองอื่น
                        (๔) ต้องคำพิพากษา ให้จำคุก แม้คดีนั้น จะยังไม่ถึงที่สุด หรือ มีการรอการลงโทษ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ คดียังไม่ถึงที่สุด หรือ มีการ รอการลงโทษ ในความผิด อันได้กระทำ โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดฐานหมิ่นประมาท
            ในระหว่าง การดำรงตำแหน่ง ประธาน และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะเป็น กรรมการบริหาร หรือ ดำรงตำแหน่งใด ในพรรคการเมือง ขณะเดียวกัน มิได้


ประกาศ แต่งตั้ง ประธานและรองประธาน สภาผู้แทนราษฎร (ยงยุทธ ติยะไพรัช)
ประกาศ แต่งตั้ง ประธานและรองประธาน วุฒิสภา (ประสพสุข บุญเดช)
ประกาศ แต่งตั้ง ประธาน สภาผู้แทนราษฎร (ชัย ชิดชอบ)