มาตรา ๑๒๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ประธานวุฒิสภา มี อำนาจหน้าที่ ดำเนินกิจการ ของ สภา นั้นๆ ให้เป็นไป ตาม ข้อบังคับ รองประธาน มี อำนาจหน้าที่ ตามที่ ประธาน มอบหมาย และ ปฏิบัติหน้าที่ แทน ประธาน เมื่อ ประธาน ไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ ได้
            ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และ ผู้ทำหน้าที่แทน ต้อง วางตนเป็นกลาง ในการ ปฏิบัติหน้าที่
            เมื่อ ประธาน และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ ประธาน และ รองประธานวุฒิสภา ไม่อยู่ ใน ที่ประชุม ให้ สมาชิกแห่งสภา นั้นๆ เลือกกันเอง ให้ สมาชิกคนหนึ่ง เป็น ประธาน ในคราวประชุม นั้น