มาตรา ๑๒๖ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การประชุม สภาผู้แทนราษฎร และ การประชุม วุฒิสภา ต้องมี สมาชิก มาประชุม ไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของ จำนวนสมาชิก ทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ ของ แต่ละสภา จึงจะเป็น องค์ประชุม เว้นแต่ ในกรณี การพิจารณา ระเบียบวาระ กระทู้ถาม ตาม มาตรา ๑๕๖ และ มาตรา ๑๕๗  สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา จะกำหนดเรื่อง องค์ประชุม ไว้ใน ข้อบังคับ เป็นอย่างอื่น ก็ได้
            การลงมติวินิจฉัย ข้อปรึกษา ให้ถือเอา เสียงข้างมาก เป็นประมาณ เว้นแต่ ที่มีบัญญัติไว้ เป็นอย่างอื่น ในรัฐธรรมนูญนี้
            สมาชิก คนหนึ่ง ย่อมมีเสียงหนึ่ง ในการออกเสียง ลงคะแนน ถ้า มีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ ประธาน ในที่ประชุม ออกเสียง เพิ่มขึ้น อีกเสียงหนึ่ง เป็น เสียงชี้ขาด
            ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ ประธานวุฒิสภา ต้อง จัดให้มี การบันทึก การออกเสียงลงคะแนน ของ สมาชิกแต่ละคน และ เปิดเผย บันทึก ดังกล่าว ไว้ในที่ ที่ประชาชน อาจเข้าไปตรวจสอบได้ เว้นแต่ กรณี การออกเสียง ลงคะแนน เป็นการลับ
            การออกเสียง ลงคะแนน เลือก หรือ ให้ความเห็นชอบให้ บุคคล ดำรงตำแหน่งใด ให้กระทำ เป็นการลับ เว้นแต่ ที่มีบัญญัติไว้ เป็นอย่างอื่น ในรัฐธรรมนูญนี้ และ สมาชิก ย่อมมีอิสระ และ ไม่ถูกผูกพัน โดยมติ ของ พรรคการเมือง หรือ อาณัติอื่นใด