มาตรา ๑๒๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระมหากษัตริย์ ทรงเรียกประชุม รัฐสภา ทรงเปิด และ ทรงปิดประชุม
            พระมหากษัตริย์ จะเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงทำ รัฐพิธี เปิดประชุม สมัยประชุมสามัญทั่วไป ครั้งแรก ตาม มาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ด้วยพระองค์เอง หรือ จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พระรัชทายาท ซึ่ง บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็น ผู้แทนพระองค์ มาทำรัฐพิธี ก็ได้
            เมื่อ มีความจำเป็น เพื่อ ประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์ จะทรงเรียกประชุม รัฐสภา เป็น การประชุมสมัยวิสามัญ ก็ได้
            ภายใต้บังคับ มาตรา ๑๒๙ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และ การปิดประชุม รัฐสภา ให้กระทำโดย พระราชกฤษฎีกา


พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑