มาตรา ๑๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การเลือก และ แต่งตั้ง องคมนตรี หรือ การให้ องคมนตรี พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไป ตาม พระราชอัธยาศัย
            ให้ ประธานรัฐสภา เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง ประธานองคมนตรี หรือ ให้ ประธานองคมนตรี พ้นจากตำแหน่ง
            ให้ ประธานองคมนตรี เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง องคมนตรี อื่น หรือ ให้ องคมนตรี อื่น พ้นจากตำแหน่ง