มาตรา ๑๓๖ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในกรณีต่อไปนี้ ให้ รัฐสภา ประชุมร่วมกัน
                        (๑) การ ให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้ง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม มาตรา ๑๙
                        (๒) การ ปฏิญาณตน ของ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต่อ รัฐสภา ตาม มาตรา ๒๑
                        (๓) การ รับทราบ การแก้ไขเพิ่มเติม กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตาม มาตรา ๒๒
                        (๔) การ รับทราบ หรือ ให้ความเห็นชอบใน การสืบราชสมบัติ ตาม มาตรา ๒๓
                        (๕) การ มีมติให้ รัฐสภา พิจารณาเรื่องอื่นใน สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ ตาม มาตรา ๑๒๗
                        (๖) การ ให้ความเห็นชอบในการ ปิดสมัยประชุม ตาม มาตรา ๑๒๗
                        (๗) การ เปิดประชุม รัฐสภา ตาม มาตรา ๑๒๘
                        (๘) การ ตราข้อบังคับ การประชุม รัฐสภา ตาม มาตรา ๑๓๗
                        (๙) การ ให้ความเห็นชอบให้ พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ ร่างพระราชบัญญัติ ตาม มาตรา ๑๔๕
                        (๑๐) การ ปรึกษา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ ร่างพระราชบัญญัติ ใหม่ ตาม มาตรา ๑๕๑
                        (๑๑) การ ให้ความเห็นชอบ ให้พิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ ร่างพระราชบัญญัติ ต่อไป ตาม มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
                        (๑๒) การ แถลงนโยบาย ตาม มาตรา ๑๗๖
                        (๑๓) การ เปิดอภิปรายทั่วไป ตาม มาตรา ๑๗๙
                        (๑๔) การ ให้ความเห็นชอบใน การประกาศสงคราม ตาม มาตรา ๑๘๙
                        (๑๕) การ รับฟัง คำชี้แจง และ การให้ความเห็นชอบ หนังสือสัญญา ตาม มาตรา ๑๙๐
                        (๑๖) การ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา ๒๙๑