มาตรา ๑๔๐ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ของ สภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา ให้กระทำ เป็น สามวาระ ดังต่อไปนี้
                        (๑) การออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ และ ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ให้ถือเสียงข้างมาก ของ แต่ละสภา
                        (๒) การออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่สาม ต้องมี คะแนนเสียง เห็นชอบด้วย ในการที่จะ ให้ออกใช้เป็น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มากกว่า กึ่งหนึ่ง ของ จำนวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ของ แต่ละสภา
            ให้นำ บทบัญญัติใน หมวด ๖ ส่วนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใช้บังคับกับ การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ด้วย โดยอนุโลม