มาตรา ๑๔๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ภายใต้บังคับ มาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัติ จะเสนอได้ ก็แต่โดย
                        (๑) คณะรัฐมนตรี
                        (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ไม่น้อยกว่า ยี่สิบคน
                        (๓) ศาล หรือ องค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับ การจัดองค์กร และ กฎหมายที่ ประธานศาล และ ประธานองค์กร นั้น เป็น ผู้รักษาการ หรือ
                        (๔) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ไม่น้อยกว่า หนึ่งหมื่นคน เข้าชื่อเสนอ กฎหมาย ตาม มาตรา ๑๖๓
            ในกรณีที่ ร่างพระราชบัญญัติ ซึ่ง มีผู้เสนอ ตาม (๒) (๓) หรือ (๔) เป็น ร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ ก็ต่อเมื่อ มีคำรับรอง ของ นายกรัฐมนตรี
            ในกรณีที่ ประชาชน ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติใด ตาม (๔) แล้ว หากบุคคล ตาม (๑) หรือ (๒) ได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติ ที่มีหลักการเดียวกับ ร่างพระราชบัญญัติ นั้นอีก ให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ มาใช้บังคับ กับ การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ นั้นด้วย
            ร่างพระราชบัญญัติ ให้เสนอ ต่อ สภาผู้แทนราษฎร ก่อน
            ในการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติ ตาม วรรคหนึ่ง ต้องมี บันทึกวิเคราะห์สรุป สาระสำคัญ ของ ร่างพระราชบัญญัติ เสนอมาพร้อมกับ ร่างพระราชบัญญัติ ด้วย
            ร่างพระราชบัญญัติ ที่เสนอ ต่อ รัฐสภา ต้อง เปิดเผย ให้ประชาชนทราบ และ ให้ประชาชน สามารถเข้าถึง ข้อมูลรายละเอียด ของ ร่างพระราชบัญญัติ นั้นได้ โดยสะดวก