มาตรา ๑๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรี ต้อง ถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อ พระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
            “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี ต่อ พระมหากษัตริย์ และ จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ ของ ประเทศ และ ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้ และ ปฏิบัติตาม ซึ่ง รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย ทุกประการ”
 


มาตรา คล้ายๆ กัน
มาตรา ๑๕ องคมนตรี
มาตรา ๒๑ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
มาตรา ๑๒๓ สส. สว.
มาตรา ๑๗๕ รัฐมนตรี
มาตรา ๒๐๑ ผู้พิพากษาและตุลาการ