มาตรา ๑๕๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในกรณีที่ อายุ ของ สภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลง หรือ มีการยุบ สภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือ บรรดา ร่างพระราชบัญญัติ ที่ พระมหากษัตริย์ ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือ เมื่อ พ้น เก้าสิบวันแล้ว มิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป
            ในกรณีที่ อายุ ของ สภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลง หรือ มีการยุบ สภาผู้แทนราษฎร ภายหลัง การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็น การเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ วุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ร่างพระราชบัญญัติ ที่ รัฐสภา ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ ต่อไปได้ ถ้า คณะรัฐมนตรี ที่ตั้งขึ้นใหม่ ภายหลัง การเลือกตั้งทั่วไป ร้องขอ ภายใน หกสิบวัน นับแต่ วันเรียกประชุม รัฐสภา ครั้งแรก หลัง การเลือกตั้งทั่วไป และ รัฐสภา มีมติเห็นชอบด้วย แต่ถ้า คณะรัฐมนตรี มิได้ร้องขอ ภายใน กำหนดเวลา ดังกล่าว ให้ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ร่างพระราชบัญญัติ นั้น เป็นอันตกไป
            การพิจารณา ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือ ร่างพระราชบัญญัติ ต่อไป ตาม วรรคสอง ให้เป็นไป ตาม ข้อบังคับการประชุม สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ รัฐสภา แล้วแต่กรณี