มาตรา ๑๖ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            องคมนตรี พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ ตาย ลาออก หรือ มีพระบรมราชโองการ ให้พ้นจากตำแหน่ง