มาตรา ๑๖๖ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            งบประมาณรายจ่าย ของ แผ่นดิน ให้ทำ เป็น พระราชบัญญัติ ถ้า พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ออกไม่ทัน ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ กฎหมาย ว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย ใน ปีงบประมาณ ปีก่อน นั้น ไปพลางก่อน