มาตรา ๑๗ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การแต่งตั้ง และ การให้ ข้าราชการในพระองค์ และ สมุหราชองครักษ์ พ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไป ตาม พระราชอัธยาศัย