มาตรา ๑๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในเมื่อ พระมหากษัตริย์ จะไม่ประทับอยู่ ใน ราชอาณาจักร หรือ จะทรง บริหารพระราชภาระ ไม่ได้ ด้วยเหตุใด ก็ตาม จะได้ทรง แต่งตั้ง ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และ ให้ ประธานรัฐสภา เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ