มาตรา ๑๘๗ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระมหากษัตริย์ ทรงไว้ ซึ่ง พระราชอำนาจ ในการตรา พระราชกฤษฎีกา โดย ไม่ขัดต่อกฎหมาย


ตัวอย่าง
            พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระราชกฤษฎีกา ยุบเลิก องค์การฟอกหนัง พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระราชกฤษฎีกา ยุบเลิก องค์การแบตเตอรี่ พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐