มาตรา ๑๙ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในกรณีที่ พระมหากษัตริย์ มิได้ทรง แต่งตั้ง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม มาตรา ๑๘ หรือ ในกรณีที่ พระมหากษัตริย์ ไม่สามารถทรง แต่งตั้ง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เพราะ ยังไม่ทรง บรรลุนิติภาวะ หรือ เพราะเหตุอื่น ให้ คณะองคมนตรี เสนอชื่อ ผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่ง สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต่อ รัฐสภา เพื่อ ขอความเห็นชอบ เมื่อ รัฐสภา ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ ประธานรัฐสภา ประกาศ ในพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ แต่งตั้ง ผู้นั้น เป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
            ในระหว่างที่ สภาผู้แทนราษฎร สิ้นอายุ หรือ สภาผู้แทนราษฎร ถูกยุบ ให้ วุฒิสภา ทำหน้าที่ รัฐสภา ในการให้ ความเห็นชอบ ตาม วรรคหนึ่ง