มาตรา ๑๙๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระมหากษัตริย์ ทรงไว้ ซึ่ง พระราชอำนาจ ในการถอดถอน ฐานันดรศักดิ์ และ เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ดู มาตรา ๑๑