มาตรา ๑๙๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และ พระบรมราชโองการ อันเกี่ยวกับ ราชการแผ่นดิน ต้องมี รัฐมนตรี ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ ที่มีบัญญัติไว้ เป็นอย่างอื่น ในรัฐธรรมนูญนี้
            บทกฎหมาย ที่ ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว หรือ ถือเสมือนหนึ่งว่า ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา โดยพลัน