มาตรา ๑๙๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            บรรดา ศาล ทั้งหลาย จะตั้งขึ้นได้ ก็แต่ โดย พระราชบัญญัติ
            การตั้ง ศาล ขึ้นใหม่ เพื่อ พิจารณาพิพากษา คดีใดคดีหนึ่ง หรือ คดีที่มีข้อหา ฐานใดฐานหนึ่ง โดยเฉพาะ แทน ศาล ที่มีอยู่ ตาม กฎหมาย สำหรับ พิจารณาพิพากษาคดี นั้น จะกระทำ มิได้
            การบัญญัติ กฎหมาย ให้มีผล เป็น การเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ว่าด้วย ธรรมนูญศาล หรือ วิธีพิจารณา เพื่อใช้แก่ คดีใดคดีหนึ่ง โดยเฉพาะ จะกระทำ มิได


ตัวอย่าง พระราชบัญญัติ จัดตั้ง ศาลจังหวัด ที่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๕๓