มาตรา ๑๙๙ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในกรณีที่ มีปัญหา เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ ระหว่าง ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือ ศาล อื่น ให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดย คณะกรรมการ คณะหนึ่ง ซึ่ง ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็น ประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาล อื่น และ ผู้ทรงคุณวุฒิ อื่น อีกไม่เกิน สี่คน ตาม ที่ กฎหมายบัญญัติ เป็น กรรมการ
            หลักเกณฑ์ การเสนอปัญหา ตาม วรรคหนึ่ง ให้เป็นไป ตาม ที่ กฎหมายบัญญัติ


ประกาศแต่งตั้ง ประธานศาลฎีกา (นาย วิรัช ลิ้มวิชัย)
ประกาศแต่งตั้ง ประธานศาลฎีกา (นาย สบโชค สุขารมณ์)