มาตรา ๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ประเทศไทย มีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข