มาตรา ๒๐ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในระหว่างที่ ไม่มี ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตามที่ บัญญัติไว้ใน มาตรา ๑๘ หรือ มาตรา ๑๙ ให้ ประธานองคมนตรี เป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นการชั่วคราว ไปพลางก่อน
            ในกรณีที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่ง ได้รับการแต่งตั้ง ตาม มาตรา ๑๘ หรือ มาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ ประธานองคมนตรี ทำหน้าที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นการชั่วคราว ไปพลางก่อน
            ในระหว่างที่ ประธานองคมนตรี เป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม วรรคหนึ่ง หรือ ในระหว่างที่ ประธานองคมนตรี ทำหน้าที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม วรรคสอง ประธานองคมนตรี จะปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเป็น ประธานองคมนตรี มิได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ คณะองคมนตรี เลือก องคมนตรี คนหนึ่ง ขึ้นทำหน้าที่ ประธานองคมนตรี เป็นการชั่วคราว ไปพลางก่อน