มาตรา ๒๐๐ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง ผู้พิพากษาและตุลาการ และ ทรงให้พ้น จาก ตำแหน่ง เว้นแต่ กรณีที่ พ้น จาก ตำแหน่ง เพราะ ความตาย
            การแต่งตั้ง และ การให้ ผู้พิพากษาและตุลาการใน ศาล อื่น นอกจาก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และ ศาลทหาร  พ้นจากตำแหน่ง ตลอดจน อำนาจ พิพากษาคดี และ วิธีพิจารณา ของ ศาล ดังกล่าว ให้เป็นไป ตาม กฎหมาย ว่าด้วย การจัดตั้ง ศาล นั้น