มาตรา ๒๐๑ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ก่อน เข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการ ต้อง ถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อ พระมหากษัตริย์ ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
            “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า จะจงรักภักดี ต่อ พระมหากษัตริย์ และ จะปฏิบัติหน้าที่ ในพระปรมาภิไธย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจาก อคติทั้งปวง เพื่อ ให้เกิด ความยุติธรรม แก่ ประชาชน และ ความสงบสุข แห่ง ราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้ และ ปฏิบัติตาม ซึ่ง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตาม รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย และ กฎหมาย ทุกประการ”


มาตรา คล้ายๆ กัน
มาตรา ๑๕ องคมนตรี
มาตรา ๒๑ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
มาตรา ๑๒๓ สส. สว.
มาตรา ๑๗๕ รัฐมนตรี
มาตรา ๒๐๑ ผู้พิพากษาและตุลาการ