มาตรา ๒๐๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และ ประโยชน์ตอบแทน อื่น ของ ผู้พิพากษา และ ตุลาการ ให้เป็นไป ตาม ที่ กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนำ ระบบบัญชีเงินเดือน หรือ เงินประจำตำแหน่ง ของ ข้าราชการพลเรือน มาใช้บังคับ มิได้
            ให้ นำ ความ ใน วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ กับ กรรมการ การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ ป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ กรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม