มาตรา ๒๐๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม มาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ต้อง มี คุณสมบัติ และ ไม่มี ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
                        (๑) มี สัญชาติไทย โดยการเกิด
                        (๒) มี อายุ ไม่ต่ำกว่า สี่สิบห้าปีบริบูรณ์
                        (๓) เคยเป็น รัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญ ในศาลทหารสูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ เคยรับราชการ ในตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า รองอัยการสูงสุด อธิบดี หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร ในหน่วยราชการ ที่มีอำนาจบริหาร เทียบเท่า อธิบดี หรือ ดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่า ศาสตราจารย์ หรือ เคยเป็น ทนายความ ที่ประกอบวิชาชีพ อย่างสม่ำเสมอ และ ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า สามสิบปี นับถึง วันที่ ได้รับการเสนอชื่อ
                        (๔) ไม่มี ลักษณะต้องห้าม ตาม มาตรา ๑๐๐ หรือ มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
                        (๕) ไม่เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
                        (๖) ไม่เป็น หรือ เคยเป็น สมาชิก หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ของ พรรคการเมือง ในระยะ สามปี ก่อนดำรงตำแหน่ง
                        (๗) ไม่เป็น กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ