มาตรา ๒๑ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่ง ได้รับการแต่งตั้ง ตาม มาตรา ๑๘ หรือ มาตรา ๑๙ ต้อง ปฏิญาณตน ใน ที่ประชุมรัฐสภา ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
            “ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้า จะจงรักภักดี ต่อ พระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และ จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ ของ ประเทศ และ ประชาชน ทั้งจะ รักษาไว้ และ ปฏิบัติตาม ซึ่ง รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย ทุกประการ”
            ในระหว่างที่ สภาผู้แทนราษฎร สิ้นอายุ หรือ สภาผู้แทนราษฎร ถูกยุบ ให้ วุฒิสภา ทำหน้าที่ รัฐสภา ตาม มาตรานี้


มาตรา คล้ายๆ กัน
มาตรา ๑๕ องคมนตรี
มาตรา ๒๑ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
มาตรา ๑๒๓ สส. สว.
มาตรา ๑๗๕ รัฐมนตรี
มาตรา ๒๐๑ ผู้พิพากษาและตุลาการ