มาตรา ๒๑๐ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในกรณีที่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ พร้อมกัน ทั้งหมด ให้ เริ่มดำเนินการ ตาม มาตรา ๒๐๔ และ มาตรา ๒๐๖ ภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันที่ พ้นจากตำแหน่ง
            ในกรณีที่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง นอกจาก กรณี ตาม วรรคหนึ่ง ให้ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
                        (๑) ในกรณีที่ เป็น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง ได้รับเลือก โดย ที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกา ให้ดำเนินการ ตาม มาตรา ๒๐๔ ให้แล้วเสร็จ ภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันที่ พ้นจากตำแหน่ง
                        (๒) ในกรณีที่ เป็น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง ได้รับเลือก โดย ที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้ ดำเนินการ ตาม มาตรา ๒๐๔ ให้แล้วเสร็จ ภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันที่ พ้นจากตำแหน่ง
                        (๓) ในกรณีที่ เป็น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตาม มาตรา ๒๐๔ (๓) หรือ (๔) ให้ดำเนินการ ตาม มาตรา ๒๐๖ ให้แล้วเสร็จ ภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันที่ พ้นจากตำแหน่ง
            ในกรณีที่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง ไม่ว่า ทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกสมัยประชุม ของ รัฐสภา ให้ดำเนินการ ตาม มาตรา ๒๐๖ ภายใน สามสิบวัน นับแต่ วันเปิด สมัยประชุม ของ รัฐสภา
            ในกรณีที่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พ้นจากตำแหน่ง ให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาใช้บังคับ