มาตรา ๒๑๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            บุคคล ซึ่ง ถูก ละเมิด สิทธิหรือเสรีภาพ ที่ รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว้ มีสิทธิ ยื่นคำร้อง ต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ มีคำวินิจฉัย ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ขัดหรือแย้ง ต่อ รัฐธรรมนูญ ได้
            การใช้สิทธิ ตาม วรรคหนึ่ง ต้องเป็น กรณีที่ ไม่อาจใช้สิทธิ โดย วิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตาม ที่บัญญัติไว้ ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ