มาตรา ๒๑๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจ เรียก เอกสาร หรือ หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง จาก บุคคลใด หรือ เรียก บุคคลใด มาให้ถ้อยคำ ตลอดจน ขอให้ พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการใด เพื่อ ประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
            ศาลรัฐธรรมนูญ มีอำนาจ แต่งตั้ง บุคคล หรือ คณะบุคคล เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ ตาม ที่มอบหมาย