มาตรา ๒๑๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในกรณีที่ มีความขัดแย้ง เกี่ยวกับ อำนาจหน้าที่ ระหว่าง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่มิใช่ ศาล ตั้งแต่ สององค์กรขึ้นไป ให้ ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือ องค์กรนั้น เสนอเรื่อง พร้อมความเห็น ต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อ พิจารณาวินิจฉัย