มาตรา ๒๑๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า เรื่องใดหรือประเด็นใด ที่ได้มีการเสนอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา เป็นเรื่อง หรือ ประเด็นที่ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เคย พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญ จะไม่รับ เรื่อง หรือ ประเด็น ดังกล่าว ไว้พิจารณา ก็ได้