มาตรา ๒๑๖ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            องค์คณะ ของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในการนั่งพิจารณา และ ในการทำคำวินิจฉัย ต้อง ประกอบด้วย ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ไม่น้อยกว่า ห้าคน คำวินิจฉัย ของ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ จะมีบัญญัติ เป็นอย่างอื่น ในรัฐธรรมนูญนี้
            ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่ง เป็น องค์คณะ ทุกคน จะต้องทำความเห็น ในการวินิจฉัย ในส่วนของตน พร้อมแถลงด้วยวาจา ต่อ ที่ประชุม ก่อนการลงมติ
            คำวินิจฉัย ของ ศาลรัฐธรรมนูญ และ ความเห็นในการวินิจฉัย ของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทุกคน ให้ประกาศ ใน ราชกิจจานุเบกษา
            คำวินิจฉัย ของ ศาลรัฐธรรมนูญ อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย ความเป็นมา หรือ คำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริง ที่ได้มา จากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัย ในปัญหา ข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมาย และ บทบัญญัติ ของ รัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย ที่ยกขึ้นอ้างอิง
            คำวินิจฉัย ของ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และ องค์กร อื่น ของ รัฐ
            วิธีพิจารณา ของ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไป ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ