มาตรา ๒๑๗ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ศาลรัฐธรรมนูญ มี หน่วยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ ที่เป็นอิสระ โดยมี เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็น ผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรง ต่อ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
            การแต่งตั้ง เลขาธิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้อง  มาจาก การเสนอ ของ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และ ได้รับความเห็นชอบ ของ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
            สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ การดำเนินการ อื่น ทั้งนี้ ตาม ที่กฎหมายบัญญัติ