มาตรา ๒๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ภายใต้บังคับ มาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติ ให้เป็นไป โดยนัย แห่ง กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
            การแก้ไขเพิ่มเติม กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็น พระราชอำนาจ ของ พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ เมื่อ มีพระราชดำริ ประการใด ให้ คณะองคมนตรี จัดทำ ร่างกฎมณเฑียรบาล แก้ไขเพิ่มเติม กฎมณเฑียรบาล เดิม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย เพื่อ มีพระราชวินิจฉัย เมื่อ ทรงเห็นชอบ และ ทรงลงพระปรมาภิไธย แล้ว ให้ ประธานองคมนตรี ดำเนินการแจ้ง ประธานรัฐสภา เพื่อให้ ประธานรัฐสภา แจ้งให้ รัฐสภา ทราบ และให้ ประธานรัฐสภา ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ และ เมื่อได้ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา แล้ว ให้ใช้บังคับ เป็นกฎหมายได้
            ในระหว่างที่ สภาผู้แทนราษฎร สิ้นอายุ หรือ สภาผู้แทนราษฎร ถูกยุบ ให้ วุฒิสภา ทำหน้าที่ รัฐสภา ในการรับทราบ ตาม วรรคสอง


กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗