มาตรา ๒๒๐ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การแต่งตั้ง และ การให้ ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง ต้อง ได้รับ ความเห็นชอบ ของ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ก่อน แล้วจึงนำความ กราบบังคมทูล
            การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และ การลงโทษ ผู้พิพากษา ในศาลยุติธรรม ต้องได้รับ ความเห็นชอบ ของ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ ให้ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ขึ้น ชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพื่อ เสนอความคิดเห็น ในเรื่องดังกล่าว เพื่อ ประกอบการพิจารณา
            การให้ความเห็นชอบ ของ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ตาม วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง ต้องคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ และ พฤติกรรมทางจริยธรรม ของ บุคคล ดังกล่าว ด้วย เป็นสำคัญ