มาตรา ๒๒๑ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประกอบด้วย บุคคล ดังต่อไปนี้
                        (๑) ประธานศาลฎีกา เป็น ประธานกรรมการ
                        (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละชั้นศาล ได้แก่ ศาลฎีกา หกคน ศาลอุทธรณ์ สี่คน และ ศาลชั้นต้น สองคน ซึ่ง เป็น ข้าราชการตุลาการ ในแต่ละชั้นศาล และ ได้รับเลือก จาก ข้าราชการตุลาการ ในแต่ละชั้นศาล
                        (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน สองคน ซึ่ง ไม่เป็น ข้าราชการตุลาการ และ ได้รับเลือก จาก วุฒิสภา
            คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และ วิธีการเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไป ตามที่กฎหมายบัญญัติ
            ในกรณีที่ ไม่มี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม วรรคหนึ่ง (๓) หรือ มีแต่ ไม่ครบ สองคน ถ้า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน ไม่น้อยกว่า เจ็ดคน เห็นว่า มี เรื่องเร่งด่วน ที่ ต้องให้ ความเห็นชอบ ให้ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวนดังกล่าว เป็น องค์ประกอบ และ องค์ประชุม พิจารณา เรื่องเร่งด่วน นั้น ได้