มาตรา ๒๒๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ศาลยุติธรรม มี หน่วยธุรการ ของ ศาลยุติธรรม ที่เป็นอิสระ โดยมี เลขาธิการ สำนักงาน ศาลยุติธรรม เป็น ผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรง ต่อ ประธานศาลฎีกา
            การแต่งตั้ง เลขาธิการ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ต้อง มาจาก การเสนอ ของ ประธานศาลฎีกา และ ได้รับ ความเห็นชอบ ของ คณะกรรมการ ตุลาการศาลยุติธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติ
            สำนักงาน ศาลยุติธรรม มีอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ  และ การดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ