มาตรา ๒๒๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ศาลปกครอง มีอำนาจ พิจารณาพิพากษา คดีพิพาท ระหว่าง หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กับ เอกชน หรือ ระหว่าง หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยกัน อันเนื่องมาจาก การใช้อำนาจทางปกครอง ตามกฎหมาย  หรือ เนื่องมาจาก การดำเนินกิจการทางปกครอง ของ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้ง มีอำนาจ พิจารณาพิพากษา เรื่องที่ รัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมาย บัญญัติให้อยู่ในอำนาจ ของ ศาลปกครอง
            อำนาจ ศาลปกครอง ตาม วรรคหนึ่ง ไม่รวมถึง การวินิจฉัยชี้ขาด ของ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ง เป็น การใช้อำนาจโดยตรง ตาม รัฐธรรมนูญ ของ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ นั้น
            ให้มี ศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองชั้นต้น และ จะมี ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ ด้วย ก็ได้