มาตรา ๒๒๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การแต่งตั้ง และ การให้ตุลาการใน ศาลปกครอง พ้นจากตำแหน่ง ต้อง ได้รับ ความเห็นชอบ ของ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ตามที่กฎหมายบัญญัติ ก่อน แล้วจึง นำความ กราบบังคมทูล
            ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบริหารราชการแผ่นดิน อาจได้รับแต่งตั้ง ให้เป็น ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ได้ การแต่งตั้งให้ บุคคล ดังกล่าว เป็น ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ให้แต่งตั้ง ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของ จำนวน ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ทั้งหมด และ ต้องได้รับ ความเห็นชอบ ของ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ตามที่กฎหมายบัญญัติ และ ได้รับ ความเห็นชอบ จาก วุฒิสภา ก่อน แล้วจึง นำความ กราบบังคมทูล
            การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และ การลงโทษ ตุลาการในศาลปกครอง ต้อง ได้รับความเห็นชอบ ของ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ตามที่กฎหมายบัญญัติ
            ตุลาการศาลปกครอง ในชั้นศาลใด จะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไป ตามที่ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง กำหนด