มาตรา ๒๒๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การแต่งตั้ง ตุลาการในศาลปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด นั้น เมื่อได้รับ ความเห็นชอบ ของ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และ วุฒิสภา แล้วให้ นายกรัฐมนตรี นำความ กราบบังคมทูล เพื่อ ทรงแต่งตั้งต่อไป