มาตรา ๒๒๖ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ประกอบด้วย บุคคล ดังต่อไปนี้
                        (๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ประธานกรรมการ
                        (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน เก้าคน ซึ่งเป็น ตุลาการในศาลปกครอง และ ได้รับเลือกจาก ตุลาการในศาลปกครอง ด้วยกันเอง
                        (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง ได้รับเลือก จาก วุฒิสภา สองคน และจาก คณะรัฐมนตรี อีกหนึ่งคน
            คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และ วิธีการเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไป ตามที่กฎหมายบัญญัติ
            ในกรณีที่ ไม่มี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม วรรคหนึ่ง (๓) หรือ มีแต่ ไม่ครบ สามคน ถ้า คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง จำนวน ไม่น้อยกว่า หกคน เห็นว่า เป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง จำนวนดังกล่าว เป็น องค์ประกอบ และ องค์ประชุม พิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้