มาตรา ๒๒๗ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ศาลปกครอง มี หน่วยธุรการของศาลปกครอง ที่เป็นอิสระ โดยมี เลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง เป็น ผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรง ต่อ ประธานศาลปกครองสูงสุด
            การแต่งตั้ง เลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง ต้องมาจาก การเสนอของ ประธานศาลปกครองสูงสุด และ ได้รับความเห็นชอบ ของ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ตามที่กฎหมายบัญญัติ
            สำนักงานศาลปกครอง มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ การดำเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ